Základné funkcie

  • evidencia doručených záznamov vrátane možnosti skenovania papierových dokumentov, prípadne OCR a ich prevodu do elektronického tvaru (podateľňa)
  • uloženie do nového alebo existujúceho spisu
  • príprava a tvorba odoslaných a interných záznamov s možnosťou využitia šablón
  • podpora celého životného cyklu záznamov a spisov – od vzniku až po vyradenie
  • podpora prístupových práv, registratúrneho plánu, organizačnej štruktúry
  • podpora pre všetky evidenčné pomôcky, tlačové výstupy a spracovania požadované legislatívou, napríklad ročné uzávierky
  • efektívne vyhľadávanie na základe rôznych kritérií
  • vedenie histórie spracovania na úrovni spisov a záznamov

Službu iRegistratúra možno kombinovať so základnými službami:

2.Pracovné porady a úlohy
3.Spracovanie zmlúv a dodatkov
4.Spracovanie požiadaviek na objednávky
5.Spracovanie doručených faktúr
6.Spracovanie cestovných príkazov
7.Spracovanie podaní *
8.Spracovanie dovoleniek
9.Dokument manažment systém

Rozšírenie
iRegistratúry

Rozšírenie je obohatenie funkcionalitypodľa potrieb zákazníka.

1.


Integrácia na ÚPVS

Rozšírenie iRegistratúry umožní rozsiahlu integráciu do eGovernment infraštruktúry a pripojenie na elektronické schránky Ústredného portálu verejnej správy. Z prostredia automatizovanej správy registratúry môžete obojsmerne komunikovať s využitím elektronických schránok aj kvalifikovaného elektronického podpisu, prípadne kvalifikovanej elektronickej pečate.

2.


Workflow

Umožňuje využívať rôzne procesy, ako je napr. schvaľovanie, pripomienkovanie, dávanie na vedomie alebo na stanovisko, čo zefektívňuje a sprehľadňuje činnosť organizácie. O každom dokumente sa dá zistiť, v akom štádiu spracovania sa práve nachádza, kto je jeho spracovateľ, ako dlho bol u daného spracovateľa, či a o koľko bol prekročený stanovený termín spracovania a podobne - inými slovami, máte detailný prehľad o vybavovaní každého dokumentu.